Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Slovene – KAJ STORITI, KO PRAVOPISNI PRIROČNIK NE ZADOŠČA?


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Slovene
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6
Velikost skupine: -
Termin: petek, 13. 04. 2012, 9.30 - 15.30
Lokacija: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Začetek: 13. 04. 2012, 9.30
Cena z DDV: 200,00 EUR**Za zgodnje prijave (vsaj tri tedne pred izvedbo seminarja) priznamo 5-odstotni popust. Posameznikom (fizičnim osebam in s. p.) priznamo 15-odstotni popust. Za dve osebi iz istega podjetja priznamo 5-odstotni popust, za tri ali več pa vsem dodatni 10-odstotni popust. Študentom in brezposelnim priznamo 30-odstotni popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Opis


Delavnica za prevajalce v slovenski jezik


Izrazno raven jezika ureja in določa preplet pravil, ki jim poenostavljeno pravimo pravopis. Ta pravila so dogovorne narave; so torej konvencije, ki so za pisno jezikovno prakso določene s konsenzom glede tega, kaj je za zapisovanje določenega jezika in pojavov v njem najprimerneje. Pri kodifikaciji pravopisnih pravil (tj. pri njihovi objavi v priročniku) gre zato vedno znova za lovljenje ravnotežja med sistemsko najoptimalnejšimi rešitvami in dejansko jezikovno prakso. Ker se slednja nenehno spreminja, mora pravopisje njeni dinamiki slediti, jo uravnavati in korigirati. Kadar pa so spremembe v jeziku (največkrat kot posledica sprememb v izvenjezikovnem svetu) tako korenite, da povratno vplivajo na izrazno podobo jezika, bi se moralo pravopisje odz(i)vati tudi z ažuriranjem pravopisnih pravil.

Kako naj v kontekstu zapisanega uporabljamo veljavni pravopisni priročnik (Slovenski pravopis 2001), ki v prvem delu temelji na pravilih, zasnovanih v 80. letih prejšnjega stoletja, v pravopisnem slovarju pa se v precejšnjem delu gradiva opira na nekaj desetletij starejši Slovar slovenskega knjižnega jezika? Naj ga obidemo in se opiramo zgolj na sočasno jezikovno prakso ali naj ga vseeno uveljavljamo kot zakonik, dokler ne izide novi? Odgovor ni enoznačen, temveč odvisen zlasti od tega, katerih in kakšnih odgovorov si od priročnika želimo.

Na delavnici bomo ob glavnih pravopisnih tematikah (mala in velika začetnica; krajšave; ločila; pisanje skupaj in narazen; sklanjanje in besedotvorje pri tujih lastnih imenih; prevzemanje in slovenjenje besed) preverjali, katera pravila v praksi dobro opravljajo svojo nalogo, in ugotavljali, kako si lahko pomagamo, če ugotovimo, da pravopisni priročnik ne zadošča. Slabo delujoča, neaktualna, pomanjkljivo formulirana in manjkajoča pravopisna določila ter slovarsko gradivo bomo premišljeno dopolnjevali in nadgrajevali z uporabo različnih jezikoslovnih in jezikovnih virov. Opirali se bomo zlasti na podatke iz elektronskih besedilnih zbirk (jezikovnih korpusov in zbirk besedja) ter se jih učili kritično presojati in iz njih luščiti sočasno (kultivirano) jezikovno rabo.

Predavateljica


dr. Tina Lengar Verovnik


Dr. Tina Lengar Verovnik je docentka za slovenski jezik. Zaposlena je na Katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer študentom novinarstva in komunikologije predava o jezikovni kulturi in kulturi govornega izražanja. Dodiplomski študij slovenskega jezika in splošnega jezikoslovja je opravila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala na temo dinamke knjižnojezikovne norme in doktorirala na temo jezikovnih izbir novinarjev v radijskih dvogovornih novinarskih žanrih. Že v študentskih letih se je ob jezikovnem pregledovanju knjižne zbirke Beletrina srečevala s težavami pisne jezikovne prakse, o katerih je skupaj s takratnimi študijskimi kolegi tudi teoretično premišljevala in odgovarjala na vprašanja uporabnikov v jezikovnosvetovalni skupini, poimenovani ŠUSS (Študentska skrb za slovenščino; leta 2001 je izšla istoimenska zbirka vprašanj in odgovorov). Ob podiplomskem študiju je svoje poznavanje principov knjižnojezikovne norme in njenega kodificiranja še poglobila, nenehno pa tudi spremlja sočasno pisno prakso v različnih zvrsteh in žanrih. Svoja opažanja je več let popisovala v jezikovnih kotičkih, ki so izhajali v reviji Pravna praksa, zbrani pa so tudi v dveh knjigah: Jezikovni obronki (2001) in Jezikovne trajnice (izid februarja 2012).

šifra: S29
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)