Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Hrvaščina – Hrvatski jezik prava u novoj pravnoj stvarnosti


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Hrvaščina
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 16. 10. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2
Začetek: četrtek, 16. 10. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR*pedagoške ure


Vsebina


Eurointegracije i suvremena svjetska kretanja stvorila su i dalje stvaraju novu pravnu stvarnost i posljedično utječu na razvoj nacionalnih jezika prava, posebno u europskim okvirima, pri čemu hrvatski nije iznimka. Cilj seminara je predstaviti suvremeni hrvatski pravni jezik u detaljnom presjeku njegovih karakteristika, bilo onih koje ocrtavaju pravnojezičnu tradiciju ili onih novijeg datuma, te kroz analizu konkretnih primjera iz prevodilačke prakse ponuditi rješenja za jezične, terminološke i/ili konceptualne nedoumice, s posebnim naglaskom na metodi pronalaženja funkcionalnih ekvivalenata u ciljnom jeziku. Seminar je podijeljen u tri cjeline.

1.    Dio
U uvodnom dijelu najprije se daje kratak pregled pravne i jezične tradicije koju dijele slovenski i hrvatski pravni jezik jer njeno razumijevanje može olakšati savladavanje jezičnih prepreka nastalih nakon osamostaljivanja dviju država i pridruživanja EU, koje, kao što je poznato, nije nastupilo u isto vrijeme za obje zemlje. Zatim će se zajedno s polaznicima seminara analizirati jezične posebnosti hrvatskog jezika prava kako ga danas vide lingvisti i kako ga rabe pravnici u svojim sve zahtjevnijim pravnim profesijama. Pored izdvojenih primjera na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj i stilskoj razini, posebno će se obraditi jezični utjecaji na suvremeni hrvatski jezik prava koji se ogledaju u neologizmima, „lažnim prijateljima“ kao posljedicom jezičnih interferencija, transferu iz drugih jezika sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama i sl.

2.    Dio
Drugi dio je zamišljen kao radionica jer će polaznici na tekstovima otkrivati i analizirati u prvom dijelu opisane posebnosti s posebnim naglaskom na stručnom vokabularu i terminima koji ne pripadaju „standardnom“ terminološkom inventaru jezika prava, a nakon toga će se tražiti prijevodna rješenja i nuditi načini rješavanja nedoumica. Koristit će se metoda „glasnog razmišljanja“ kako bi se utvrdilo koja jezična i izvanjezična znanja pomažu u pronalaženju najprikladnijeg ekvivalenta.

3.    Dio
U trećem dijelu najprije će se kratko predstaviti stručna literatura, posebno suvremeni hrvatski pravni rječnici i leksikoni, a njihova korisnost će se provjeravati na primjerima iz pravne prakse. U završnom dijelu trećeg dijela polaznici će artikulirati vlastita iskustva u korištenju stručne literature koja im stoji na raspolaganju i dati mogući kritički osvrt.

Seminar bo potekal v hrvaškem jeziku.

Predavateljica


Dr. sc. Dragica Bukovčan
Dragica Bukovčan diplomirala je njemački jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. godine, nakon završenog poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike, magistrirala na temu osobitosti jezika struke. Doktorirala je na istom fakultetu 2006. godine obranivši rad pod naslovom Polileksički izrazi u jeziku struke. Tijekom studija i kasnije boravila je u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Engleskoj gdje je sudjelovala na seminarima i programima stručnog usavršavanja. Dugi niz godina bavi se prevođenjem. Od 1985. godine sudski je tumač za njemački i engleski jezik. Trenutno radi kao profesor visoke škole na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika kaznenopravnih disciplina. Istraživač je na projektu „Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u kontekstu pridruživanja Hrvatske EU“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlagala je na preko dvadeset međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je knjige „Od teorije do prakse u jeziku struke“ koja se bavi teorijskim i praktičnim aspektima jezika za posebne namjene s posebnim osvrtom na jezik prava, te niza radova iz područja jezika prava i s njim povezanih disciplina. Posebno se bavi stručnojezičnom frazeologijom, te komparativnim terminološkim radom (hrvatski-njemački-engleski). Članica je više znanstvenih i strukovnih udruga. Vanjski je suradnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. godine izabrana u naslovno zvanje izvanrednog profesora.

HRVAŠČINA
Akademija za sodne tolmače
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)